कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा (सबै वडाका विद्यालयहरु )