FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"

आ.व. २०७२/०७३ मंग्सिर महिनाको आय व्यय विवरण सार्वजनिक

कपिलवस्तु नगरपालिकाको उन्नाइसौं नगरपरिषदबाट आ.व. २०७२।०७३ को कार्यक्रम तथा बजेट २०७१ पौष २९ गते स्वीकृत भएको र २०७२ प्ाौष २९ गते संशोधित बजेट अनुमान उन्नाइसौं नगरपरिषदबाट स्वीकृत भएकोमा सो बमोजिम २०७२ मंग्सिर महिनामा देहाय बमोजिमको आय व्यय भएको छ ।

आ.व. २०७२/०७३ कार्तिक महिनाको आय व्यय विवरण सार्वजनिक

कपिलवस्तु नगरपालिकाको उन्नाइसौं नगरपरिषदबाट आ.व. २०७२।०७३ को कार्यक्रम तथा बजेट २०७१ पौष २९ गते स्वीकृत भएको र २०७२ प्ाौष २९ गते संशोधित बजेट अनुमान उन्नाइसौं नगरपरिषदबाट स्वीकृत भएकोमा सो बमोजिम २०७२ कार्तिक महिनामा देहाय बमोजिमको आय व्यय भएको छ ।

आ.व. २०७२/०७३ आश्विन महिनाको आय व्यय विवरण सार्वजनिक

कपिलवस्तु नगरपालिकाको उन्नाइसौं नगरपरिषदबाट आ.व. २०७२।०७३ को कार्यक्रम तथा बजेट २०७१ पौष २९ गते स्वीकृत भएको र २०७२ प्ाौष २९ गते संशोधित बजेट अनुमान उन्नाइसौं नगरपरिषदबाट स्वीकृत भएकोमा सो बमोजिम २०७२ आश्विन महिनामा देहाय बमोजिमको आय व्यय भएको छ ।

आ.व. २०७२/०७३ भाद्र महिनाको आय व्यय विवरण सार्वजनिक

कपिलवस्तु नगरपालिकाको उन्नाइसौं नगरपरिषदबाट आ.व. २०७२।०७३ को कार्यक्रम तथा बजेट २०७१ पौष २९ गते स्वीकृत भएको र २०७२ प्ाौष २९ गते संशोधित बजेट अनुमान उन्नाइसौं नगरपरिषदबाट स्वीकृत भएकोमा सो बमोजिम २०७२ भाद्र महिनामा देहाय बमोजिमको आय व्यय भएको छ ।

आ.व. २०७२/०७३ श्रावण महिनाको आय व्यय विवरण सार्वजनिक

कपिलवस्तु नगरपालिकाको उन्नाइसौं नगरपरिषदबाट आ.व. २०७२।०७३ को कार्यक्रम तथा बजेट २०७१ पौष २९ गते स्वीकृत भएको र २०७२ प्ाौष २९ गते संशोधित बजेट अनुमान उन्नाइसौं नगरपरिषदबाट स्वीकृत भएकोमा सो बमोजिम २०७२ श्रावण महिनामा देहाय बमोजिमको आय व्यय भएको छ ।

मंग्सिर महिनाको मासिक राजश्व प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/०७२ पौष महिनाको आय व्यय विवरण सार्वजनिक

कपिलवस्तु नगरपालिकाको अठारौं नगरपरिषदबाट आ.व. २०७१।०७२ को कार्यक्रम तथा बजेट २०७० पौष २९ गते स्वीकृत भएको र २०७१ प्ाौष २९ गते संशोधित बजेट अनुमान उन्नाइसौं नगरपरिषदबाट स्वीकृत भएकोमा सो बमोजिम २०७१ प्ाौष महिनामा देहाय बमोजिमको आय व्यय भएको छ ।

 

माघ महिनाको आय व्यय विवरण

Pages